Arbejdsmiljøkoordinator

Arbejdsmiljøkoordinator – i både projekteringsfasen og i udførelsesfasen

Hvis du er i gang, eller påtænker at igangsætte et byggeprojekt, kan arbejdsmiljøloven komme på tale.

Ved ethvert byggeprojekt, hvor 2 eller flere arbejdsgivere forventes at være til stede på arbejdspladsen samtidig, SKAL du (som bygherre) udpege en uddannet arbejdsmiljøkoordinator.

Arbejdsmiljøkoordinatorens opgave er at koordinere for sikkerhed og sundhed både under projekteringsperioden men også under udførelsesperioden!

Arbejdsmiljøkoordinatoren inddrages allerede tidligt i planlægningsfasen hvor der udarbejdes en journal, hvor risici løbende identificeres og risikovurderes, det kan fx være risiko for faldulykker, arbejde med sundhedsfarligt materiale eller lignende.

Journalen ”omdannes” i udbudsfasen til en ”Plan for sikkerhed og sundhed” (herefter kaldet “PSS”) som udarbejdes af den udpegede arbejdsmiljøkoordinator. Denne PSS skal indeholde:

– En organisationsplan.
– En byggepladstegning.
– En tidsplan.
– En angivelse af færdselsområderne.
– En angivelse af de områder, hvor der vil blive udført arbejde af flere arbejdsgivere og deres ansatte.
– En angivelse af de fælles sikkerhedsforanstaltninger, der etableres i fællesområderne.
– En afgrænsning af de områder, hvor arbejdet medfører særlige risici.
– En procedure for løbende kontrol med installationer, sikkerhedsforanstaltninger og eventuelle særlige risici m.v.
– En angivelse af hvem, der forestår en eventuel planlagt løbende kontrol og samordning af beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner.

Byggepladstegningen skal vise, hvor der er:

– eksisterende risici på arealet og hvilke risici,
– adgangs-, transport- og flugtveje,
– kran, hejs og stilladser,
– afsat plads til materialedepoter, midlertidige værksteder og affaldscontainere,
– afsat plads til velfærdsforanstaltninger,
– tilslutning til el, vand og kloak og
– alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr.

Tidsplanen skal angive: hvornår den enkelte arbejdsgiver har arbejdsopgaver på byggepladsen og hvor meget tid, der er afsat til de enkelte arbejder eller arbejdsfaser og i hvilke perioder, der skal foregå arbejde, som medfører særlig fare.

Informationerne og bilagene i en plan for sikkerhed og sundhed ajourføres løbende. Arbejdsmiljøkoordinatoren er derfor med i dit byggeprojekt fra start til slut.

Det skal nævnes, at uanset størrelse på byggepladsen, er der krav til udarbejdelse af en PSS, hvis der sker arbejde som er omfattet af Arbejdstilsynets bilag 1 (til bygherres pligter). Det betyder fx at hvis dit gamle asbestholdige bølgetag skal udskiftes, vil der være krav om en PSS.

Bygherres koordinering

Bygherren skal sørge for, at den eller de koordinatorer, der er udpeget til at koordinere for sikkerhed og sundhed under projektering af bygge- eller anlægsprojektet:

koordinerer, at der i forbindelse med projektering, undersøgelse og udarbejdelse af byggeprojektet tages hensyn til de generelle principper for forebyggelse på området sikkerhed og sundhed, som er angivet i bilag 2 herunder navnlig:
a) i forbindelse med de arkitektoniske, tekniske og/eller organisatoriske valg med henblik på planlægningen af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser, som skal udføres samtidigt eller efter hinanden og
b) i forbindelse med vurderingen af den periode, som skal afsættes til udførelse af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser,

udarbejder en plan for sikkerhed og sundhed, som indeholder bl.a. en organisationsplan, en byggepladstegning og en tidsplan, jf. bilag 3, og som indeholder specifikke foranstaltninger vedrørende særligt farligt arbejde, som hører ind under en eller flere af kategorierne i bilag 1. Ved små og mellemstore byggepladser, jf. § 1, stk. 2 og stk. 3, skal der kun udarbejdes en plan for sikkerhed og sundhed når arbejdet er omfattet af bilag 1 og

udarbejder en journal, som er tilpasset bygningen eller anlæggets karakteristika, og som indeholder en liste over de særlige forhold vedrørende sikkerhed og sundhed, der bør tages hensyn til i forbindelse med eventuelle fremtidige arbejder. Hvor der ifølge bekendtgørelse om projekterende og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø er krav om, at den projekterende skal udarbejde en liste over de særlige forhold, der skal iagttages i relation til sikkerheden og sundheden ved fremtidige reparations- eller vedligeholdelsesarbejder, kan journalen indgå i den liste, der udarbejdes af den projekterende.

(tekst fra Bekendtgørelsen om bygherres pligter)

Se mere under Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om bygherres pligter.